नेपालको सदस्यता सम्बन्धि दस्ताबेज

वस्तु व्यापार

सेवा व्यापार

व्यापार नीतिको समीक्षा

S.NO. नाम डाउनलोड
1 व्यापार नीति समीक्षा, 2018  डाउनलोड

बौद्धिक सम्पत्ति

WTO सन्दर्भ केन्द्र