नीति

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 आपूर्ति नीति, २०६९  डाउनलोड
2 वाणिज्य नीति, २०७२  डाउनलोड
3 राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ -- स्वीकृत मिति :- २०७३/११/२३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड
4 नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
5 बजेट बक्तव्य ०७३।७४ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
6 नेपालको सविधानमा उद्योग नीति  डाउनलोड
7 विदेशी लगानी नीति, २०७१  डाउनलोड
8 औद्योगिक नीति, २०६७  डाउनलोड
9 राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ -- स्वीकृत मिति :- २०७४।०१।२८ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति )  डाउनलोड

ऐन

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन, २०७४  डाउनलोड
2 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५  डाउनलोड
3 विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५  डाउनलोड
4 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  डाउनलोड
5 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७०( MEDPA Guidelines 2070)  डाउनलोड
6 कम्पनी ऐन , २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  डाउनलोड
7 वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४  डाउनलोड
8 अध्यागमन ऐन, २०४९  डाउनलोड
9 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
10 श्रम ऐन, २०४८  डाउनलोड
11 सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४  डाउनलोड
12 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४  डाउनलोड
13 लगानी बोर्ड ऐन, २०६८  डाउनलोड
14 साझेदारी ऐन, २०२०  डाउनलोड
15 औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३  डाउनलोड
16 पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२  डाउनलोड
17 कम्पनी ऐन, २०६३  डाउनलोड
18 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९  डाउनलोड
19 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४  डाउनलोड
20 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३  डाउनलोड
21 खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२  डाउनलोड
22 स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५  डाउनलोड
23 दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३  डाउनलोड
24 औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३  डाउनलोड
25 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७  डाउनलोड

नियमावली

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
2 सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
3 अध्यागमन नियमावली, २०५१  डाउनलोड
4 श्रम नियमावली, २०५०  डाउनलोड
5 वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४  डाउनलोड
6 लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९  डाउनलोड
7 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४  डाउनलोड
8 सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४  डाउनलोड
9 भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४  डाउनलोड
10 निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड
11 खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४  डाउनलोड
12 खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६  डाउनलोड
13 गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६  डाउनलोड
14 नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४०  डाउनलोड
15 प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली , २०३४  डाउनलोड
16 आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४  डाउनलोड
17 वित्तीय प्रक्रिया नियम, २०६४ (२००७)  डाउनलोड
18 प्रतिलिपि अधिकार नियम, २०६१ (२००४)  डाउनलोड

रणनीति

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - हस्तनिर्मित कागज र कागज उत्पादनहरू (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
2 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - ठूलो अलैंची (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
3 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - टी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
4 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति- कफी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
5 नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति (NTIS) २०१६  डाउनलोड

विनीयामावली

# फाइलको नाम डाउनलोड

परिपत्र

# फाइलको नाम डाउनलोड
1 निजामती किताबखानाको अन्लाइन सिटरोल दर्ता सम्बन्धी  डाउनलोड