वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक डाउनलोड
1 आ.ब. ०७३।७४ को उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम  डाउनलोड
2 चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड
3 उद्योग मन्त्रालयको तेह्रौ योजना नतिजा खाका  डाउनलोड
4 आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को शासकीय सुधार र सुशासन सम्वन्धी प्रतिवेदन  डाउनलोड
5 कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित वार्षिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७१।७२  डाउनलोड
6 मन्त्रालयस्तरिय समस्या समाधान समितिको (MDAC) अा‍.व. २०७१।७२ को निर्णयहरु  डाउनलोड
7 प्रतिवद्धता र सम्पादित कार्य प्रगति २०७३ श्रावण  डाउनलोड
8 माननीय उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेयको पद बहालीपछि उद्योग मन्त्रालयको  डाउनलोड
9 मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको २०७३ असार मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड
10 लैगिंक हिंसा अन्त्य तथा लैगिंक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना  डाउनलोड
11 नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम उद्योग मन्त्रालयको आ.व. ०७२।७३ को बार्षिक प्रतिवेदन  डाउनलोड
12 आ.व. ०७२।७३ को शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवदेन  डाउनलोड

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक डाउनलोड
1 उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड
2 आ.व. ०७२।७३ प्रथम चौमासिक पूँजीगत खर्चको प्रगति  डाउनलोड
3 मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) को आ.व. २०७२।७३ को प्रथम चौमासिक समिक्षाको निर्णयहरु  डाउनलोड
4 आ.ब. ०७२।७३ को द्वितीय चौमासिक प्रगति विवरण  डाउनलोड

अनुगमन प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक डाउनलोड
1 विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२  डाउनलोड
2 सुगम ग्याँस उद्योग प्रा.लि.ले फूटरिङ्ग परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्  डाउनलोड
3 जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको संचालन एवम् व्यवस्थापन सुधार  डाउनलोड
4 उद्योगहरुभा वातावयण प्रववधध सम्फन्धी अनुगभन प्रधतवेदन  डाउनलोड
5 फिल्ड प्रतिवेदन  डाउनलोड

अन्य प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक डाउनलोड
1 आ.ब. 2076/077 को नीति कार्यक्रम र बजेटको अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण ।  डाउनलोड
2 आ.ब. 2076/077 को नीति कार्यक्रम र बजेटको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण ।  डाउनलोड
3 २०७६ सालको बैशाख देखि असार मसान्तसम्मको त्रैमामासिक अध्यावधिक विवरण  डाउनलोड
4 2076 असार महिनाको सूचनाको हक सम्बन्धी वितीय प्रगति प्रतिवेदन ।  डाउनलोड
5 सूचनाको हक सम्बन्धी 2076 सालको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  डाउनलोड
6 2076 जेष्ठ महिनाको सूचनाको हक सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन  डाउनलोड
7 २०७६ वैशाख महिनाको सूचनाको हक सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन  डाउनलोड
8 "सूचनाको हक सम्बन्धी तेश्रो त्रैमासिक विवरण"  डाउनलोड
9 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ आ. व. २०७४।७५ को वार्षिक सम्पादन गरिएको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
10 सम्झौता  डाउनलोड
11 कर्मचारीको विवरण सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
12 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ आ. व. २०७५।७६ को वार्षिक सम्पादन गरिएको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा प्रथम त्रैमासिक (साउन, भाद्र र असोज)  डाउनलोड
13 सम्झौता  डाउनलोड
14 सूचनाको हक सम्वन्धी प्रथम त्रैमासिक विवरण २०७३।७४ (श्रवण, भाद्र र आश्विन)  डाउनलोड
15 सूचनाको हक सम्वन्धी चौथो त्रैमासिक विवरण २०७२।७३ (वैशाख जेष्ठ असार)  डाउनलोड
16 सुचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक विवरण २०७२/७३  डाउनलोड
17 सुचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक विवरण २०७२/७३  डाउनलोड
18 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचना माग गर्ने निवेदन फार्म  डाउनलोड
19 आ‍.व.२०७२/७३ मा उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सूचना माग गरेकाे विवरण  डाउनलोड
20 सुचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक विवरण २०७१/७२  डाउनलोड
21 सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ पहिलो त्रैमासिक ०७१/७२  डाउनलोड
22 सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ दोस्रो त्रैमासिक ०७१/७२  डाउनलोड
23 सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तेस्रो त्रैमासिक ०७१/७२  डाउनलोड
24 आ.व. २०७२/०७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजनाको मासिक प्रगति  डाउनलोड
25 आ.व. २०७२/०७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजनाको मासिक प्रगति  डाउनलोड
26 लैगिंक हिंसा अन्त्य तथा लैगिंक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रगति विरण  डाउनलोड
27 तत्काल सुधार योजना- उद्योग मन्त्रालय २०७२-७४  डाउनलोड
28 राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३५ औ बैठकले गरेका निर्णयहरुको प्रगति विवरणहरू  डाउनलोड
29 दलित लक्षित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण  डाउनलोड
30 प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूको १०० दिनको कार्यकालमा यस मन्त्रालयबाट भए गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धीहरु  डाउनलोड
31 नेपाल सरकारको तत्काल सुधार कार्य योजना प्रगति विवरण  डाउनलोड
32 आ.व. ०७२।७३ को अर्धवार्षिक प्रगति  डाउनलोड