वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक डाउनलोड
1 आ.व. ०७२।७३ को शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवदेन  डाउनलोड
2 नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम उद्योग मन्त्रालयको आ.व. ०७२।७३ को बार्षिक प्रतिवेदन  डाउनलोड
3 लैगिंक हिंसा अन्त्य तथा लैगिंक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना  डाउनलोड
4 मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको २०७३ असार मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड
5 माननीय उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेयको पद बहालीपछि उद्योग मन्त्रालयको  डाउनलोड
6 प्रतिवद्धता र सम्पादित कार्य प्रगति २०७३ श्रावण  डाउनलोड
7 मन्त्रालयस्तरिय समस्या समाधान समितिको (MDAC) अा‍.व. २०७१।७२ को निर्णयहरु  डाउनलोड
8 कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित वार्षिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७१।७२  डाउनलोड
9 आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को शासकीय सुधार र सुशासन सम्वन्धी प्रतिवेदन  डाउनलोड
10 उद्योग मन्त्रालयको तेह्रौ योजना नतिजा खाका  डाउनलोड
11 चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक प्रकाशन मिति डाउनलोड
1 आ.ब. ०७२।७३ को द्वितीय चौमासिक प्रगति विवरण Dec. 30, 2018  डाउनलोड
2 मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) को आ.व. २०७२।७३ को प्रथम चौमासिक समिक्षाको निर्णयहरु Dec. 30, 2018  डाउनलोड
3 आ.व. ०७२।७३ प्रथम चौमासिक पूँजीगत खर्चको प्रगति Dec. 30, 2018  डाउनलोड
4 उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण Dec. 30, 2018  डाउनलोड

अनुगमन प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक प्रकाशन मिति डाउनलोड
1 फिल्ड प्रतिवेदन Dec. 30, 2018  डाउनलोड

अन्य प्रगति प्रतिवेदन

सम्बन्धित रिपोर्टहरू डाउनलोडका लागि उपलब्ध छन्। तपाईले तल तलको तालिकाबाट फाइल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

# शीर्षक प्रकाशन मिति डाउनलोड