Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
श्री ज्ञानेन्द्र भट्टराई
कम्प्युटर अपरेटर