Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
श्रीमान् सचिवज्यू्(वाणिज्य तथा आपूर्ति)को स्वागत कार्यक्रम