Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपालको सदस्यता सम्बन्धित दस्ताबेज
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 Goods Schedule.  डाउनलोड
2 Most Favored Nation Tariff.  डाउनलोड
3 Goods Schedule.  डाउनलोड
4 Preferential Tariff and Non Tariff Concessions.  डाउनलोड
5 Domestic Support Total AMS Commitments.  डाउनलोड
6 Agriculture Products Commitments Limiting Subsidization.  डाउनलोड
7 Commitments Limiting the Scope of Export Subsidies.  डाउनलोड
8 Goods Schedule.  डाउनलोड
9 Goods Schedule.  डाउनलोड
10 Protocol of Accession.  डाउनलोड