Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महाशाखाहरु
क्र. सं. नाम
1 सबै हेर्नुहोस्

बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखा

2 सबै हेर्नुहोस्

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्बन महाशाखा

3 सबै हेर्नुहोस्

द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा

4 सबै हेर्नुहोस्

औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा

5 सबै हेर्नुहोस्

प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा

6 सबै हेर्नुहोस्

आपूर्ति ब्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा

7 सबै हेर्नुहोस्

योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा