Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

View File