Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वैदेशिक अनलाइन तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
वैदेशिक अनलाइन  तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।

वैदेशिक अनलाइन  तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।

View File