Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रयोजनको लागि सफाई पेश गर्ने बारेको सूचना
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रयोजनको लागि सफाई पेश गर्ने बारेको सूचना

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रयोजनको लागि सफाई पेश गर्ने बारेको सूचना

View File