Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मन्त्रालय र मातहतबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू
मन्त्रालय र मातहतबाट  सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

२०७८ चैत्र २४ गते देखि हालसम्म  मन्त्रालय र मातहतबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

View File