Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
पाँचौ अमेरिका-नेपाल व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता परिषदको बैठकको संयुक्त वक्तव्य ।
पाँचौ अमेरिका-नेपाल व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता परिषदको बैठकको संयुक्त वक्तव्य ।

पाँचौ अमेरिका-नेपाल व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता परिषदको बैठकको संयुक्त वक्तव्य ।

View File