Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) नेपाल, २०२१ को अध्ययन प्रतिवेदन।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) नेपाल, २०२१ को अध्ययन प्रतिवेदन।

View File