Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु।

औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

View File