Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कोभिड -१९ महामारीका कारण प्रभावित उद्योगहरुको स‌ंरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने आवश्यक नीति र कार्यक्रमबारे पृष्ठपोषण ‍उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा ।
कोभिड -१९ महामारीका कारण प्रभावित उद्योगहरुको स‌ंरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने आवश्यक नीति र कार्यक्रमबारे पृष्ठपोषण ‍उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा  ।

कोभिड -१९ महामारीका कारण प्रभावित उद्योगहरुको स‌ंरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने आवश्यक नीति र कार्यक्रमबारे पृष्ठपोषण ‍उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा  ।

View File