Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

View File