Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने निर्णय सम्बन्धमा ।

Regarding the decision to simplify the supply system.

View File