Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट मिति २०७७/०७/२४ मा घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरु सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती।

 नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट मिति २०७७/०७/२४ मा घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरु सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती।

View File