Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मिति २०७७/०९/१७ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट माननीय राज्यमन्त्री ज्यु समक्ष भएको प्रस्तुतिकरण ।

मिति २०७७/०९/१७ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट माननीय राज्यमन्त्री ज्यु समक्ष भएको प्रस्तुतिकरण ।