Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कोभिड -१९ ले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग(SMES) मा पारेको प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल।

कोभिड -१९ ले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग(SMES) मा पारेको  प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल।