Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।

View File