Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नयाँ तर्जुमा हुन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा राय/सुझाव सम्बन्धी सूचना।

नयाँ तर्जुमा हुन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा राय/सुझाव सम्बन्धी सूचना।

Related Link-https://moics.gov.np/public/uploads/shares/publication/NTIS_2016_1546150729.pdf

View File