Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति - ( हस्तनिर्मित कागज र कागजका उत्पादनहरू२०१७ -२०२१)

नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय  निर्यात रणनीति- (हस्तनिर्मित कागज र कागजका उत्पादनहरू २०१७ -२०२१)

 

View File