Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कार्यस्थलमा आधारित शीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधिको मस्यौदाउपर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को सभाहलमा निजी क्षेत्र र समबन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया तथा छलफल ।

कार्यस्थलमा आधारित शीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधिको मस्यौदाउपर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को सभाहलमा निजी क्षेत्र र समबन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया तथा छलफल ।