Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक व्यवसायको ऐनको अनूसुचीमा हेरफेर सम्बन्धित सूचना।

औद्योगिक  व्यवसायको ऐनको अनूसुचीमा हेरफेर सम्बन्धित सूचना।

View File