Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कोभिड-१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव ।

कोभिड-१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव ।

View File