Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङकन।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङकन।

View File