Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अधिकृत/ विषेशज्ञहरुको विवरण
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अधिकृत/ विषेशज्ञहरुको विवरण

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अधिकृत/ विषेशज्ञहरुको विवरण

View File