Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मिति २०७८ वैशाख २० गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

मिति २०७८ वैशाख २० गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

View File