Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताको तुलनात्मक तालिका ।
उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताको तुलनात्मक तालिका ।

उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताको तुलनात्मक तालिका ।

View File