Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना

बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना 

View File