Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कोभिड-१९ महामारीको दौरान छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने भएकोले राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा।

कोभिड-१९ महामारीको दौरान छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने भएकोले राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा।

View File