Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वार्षिक
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 माननीय उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेयको पद बहालीपछि उद्योग मन्त्रालयको  डाउनलोड
2 मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको २०७३ असार मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड
3 लैगिंक हिंसा अन्त्य तथा लैगिंक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना  डाउनलोड
4 आ. व. २०७४०/०७५ को वार्षिक सम्पादन गरिएको विवरण प्रकाशन ।  डाउनलोड