Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वार्षिक
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 आ.ब. ०७३।७४ को उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम  डाउनलोड
2 चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड
3 उद्योग मन्त्रालयको तेह्रौ योजना नतिजा खाका  डाउनलोड
4 आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को शासकीय सुधार र सुशासन सम्वन्धी प्रतिवेदन  डाउनलोड
5 कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित वार्षिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७१।७२  डाउनलोड
6 मन्त्रालयस्तरिय समस्या समाधान समितिको (MDAC) अा‍.व. २०७१।७२ को निर्णयहरु  डाउनलोड
7 प्रतिवद्धता र सम्पादित कार्य प्रगति २०७३ श्रावण  डाउनलोड
8 माननीय उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेयको पद बहालीपछि उद्योग मन्त्रालयको  डाउनलोड
9 मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको २०७३ असार मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड
10 लैगिंक हिंसा अन्त्य तथा लैगिंक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना  डाउनलोड