Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आपूर्ति प्रणाली
मिति २०७७- ०४ -३२ को आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति विवरण ।
2020-08-18

मिति २०७७- ०४ -३२ को आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति विवरण ।

मिति २०७७- ०३ -२२ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।
2020-07-07

मिति २०७७- ०३ -२२ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।

मिति २०७७- ०३ -१५ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।
2020-06-29

मिति २०७७- ०३ -१५ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।

मिति २०७७- ०३ -१० को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।
2020-06-24

मिति २०७७- ०३ -१० को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।

मिति २०७७- ०२ -१६ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।
2020-06-03

मिति २०७७- ०२ -१६ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।

मिति २०७७- ०२ -१८ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।
2020-06-03

मिति २०७७- ०२ -१८ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।

मिति २०७७- ०२ -१९ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।
2020-06-03

मिति २०७७- ०२ -१९ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।

मिति २०७७- ०२ -२० को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।
2020-06-03

मिति २०७७- ०२ -२० को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति विवरण ।