Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आपूर्ति प्रणाली
मिति २०७८ वैशाख २४ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।
2021-05-07

मिति २०७८ वैशाख २४ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ वैशाख २३)
2021-05-06

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ वैशाख २३)

मिति २०७८ वैशाख २२ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।
2021-05-05

मिति २०७८ वैशाख २२ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

मिति २०७८ वैशाख २१ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।
2021-05-04

मिति २०७८ वैशाख २१ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

मिति २०७८ वैशाख २० गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।
2021-05-03

मिति २०७८ वैशाख २० गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

मिति २०७८ वैशाख १९ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।
2021-05-02

मिति २०७८ वैशाख १९ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

मिति २०७८ वैशाख १७ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।
2021-04-30

मिति २०७८ वैशाख १७ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

मिति २०७८ वैशाख १६  गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।
2021-04-29

मिति २०७८ वैशाख १६ गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।

२०७७ चैत्र ३१ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति।
2021-04-13

२०७७ चैत्र ३१ को आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति।

आसन्‍न‍ चाडबाडका‍ समयमा‍ आपूर्ति‍ व्यवस्थापन,‍२०७७
2020-10-13

आसन्‍न‍ चाडबाडका‍ समयमा‍ आपूर्ति‍ व्यवस्थापन,‍२०७७