Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आपूर्ति प्रणाली
अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ असार ०४)।
2021-06-18

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ असार ०४)।

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ असार ०१)
2021-06-15

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ असार ०१)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ ३१)
2021-06-14

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ ३१)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ ३०)
2021-06-13

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ ३०)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २८)
2021-06-11

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २८)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २७)
2021-06-10

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २७)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २६)
2021-06-09

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २६)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २५)
2021-06-08

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २५)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २४)
2021-06-07

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २४)

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २३)
2021-06-06

अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ जेठ २३)