Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अध्ययन प्रतिवेदन
2021-09-20

रुग्ण उद्योग प्रतिवेदन २०७७।