Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
रणनीति
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति¸ २०७६  डाउनलोड
2 व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना,२०७५  डाउनलोड
3 MEDPA पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२  डाउनलोड
4 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति - हस्तनिर्मित कागज र कागज उत्पादनहरू (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
5 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति - ठूलो अलैंची (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
6 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति - टी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
7 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति- कफी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
8 नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) २०१६  डाउनलोड