Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
रणनीति
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति¸ २०७६  डाउनलोड
2 व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना,२०७५  डाउनलोड
3 गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको (मेड्पा) पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२  डाउनलोड
4 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति - ( हस्तनिर्मित कागज र कागजका उत्पादनहरू२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
5 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति - (ठूलो अलैंची ,२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
6 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति - (टी ,२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
7 नेपाल क्षेत्रगत राष्ट्रिय निर्यात रणनीति- (कफी ,२०१७ - २०२१)  डाउनलोड
8 नेपाल ट्रेड ईन्ट्रिगेशन एस्ट्राटेजी, २०१६  डाउनलोड