Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
चौमासिक
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 सूचनाको हक सम्बन्धी २०७७ सालको जेष्ठ मसान्त सम्मको अद्यावधिक विवरण  डाउनलोड
2 उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड