Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
चौमासिक
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 आ.व. २०७७ /०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण(स्वतःप्रकाशन)।  डाउनलोड
2 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चैमासिक वुलेटिन ।  डाउनलोड
3 सूचनाको हक सम्बन्धी २०७७ सालको जेष्ठ मसान्त सम्मको अद्यावधिक विवरण  डाउनलोड
4 उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड