Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
चौमासिक
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 २०७७ फाल्गुन महिना सम्मको प्रगति विवरण ।  डाउनलोड
2 आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक नीति,कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण।  डाउनलोड
3 आ.व. २०७७ /०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण(स्वतःप्रकाशन)।  डाउनलोड
4 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चैमासिक वुलेटिन ।  डाउनलोड
5 सूचनाको हक सम्बन्धी २०७७ सालको जेष्ठ मसान्त सम्मको अद्यावधिक विवरण  डाउनलोड
6 उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भदौ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण  डाउनलोड