Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रकाशन
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 फर्म दर्ता तथा व्यवसाय नियमन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९  डाउनलोड
2 उद्यमशीलता त्रैमासिक बुलेटिन (कार्तिक-पौष)  डाउनलोड
3 भारतबाट चिनी आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम  डाउनलोड
4 भारतबाट गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम  डाउनलोड
5 स्तरोन्मुख उद्यम प्रवर्द्यन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९  डाउनलोड
6 कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९  डाउनलोड
7 नेपालमा उत्पादित वस्तहरु  डाउनलोड
8 SRCTIP TOR Environmental Safeguards Expert 14Dec21 _Env input-RB  डाउनलोड
9 SRCTIP TOR Occupational Health and Safety Expert 14Dec21_Env input-RB  डाउनलोड
10 SRCTIP TOR Procurement and Contract Management Expert 14Dec21_WBrev_021022  डाउनलोड