Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रकाशन
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 उद्यमशीलता चौमासिक बुलेटिन।  डाउनलोड
2 औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रगतवदेन,२०७७ ।  डाउनलोड
3 वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) नेपाल, २०२१ को अध्ययन प्रतिवेदन।  डाउनलोड
4 कोभिड-१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव ।  डाउनलोड
5 नेपालमा लगानी अवसरहरू।  डाउनलोड
6 रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र व्यापार सुधार परियोजना (एसआरसीटीआईपी) व्यापार सुविधा घटक पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन फ्रेमवर्क (ESMF)  डाउनलोड
7 रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र व्यापार सुधार परियोजना (SCRIPT) पर्यावरण र सामाजिक प्रतिबद्ध योजना (ESCP)  डाउनलोड
8 रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र व्यापार सुधार परियोजना (एसआरसीटीआईपी) हितधारक सगाई योजना (एसईपी)  डाउनलोड
9 रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र व्यापार सुधार परियोजना (एसआरसीटीआईपी) व्यापार सुविधा घटक श्रम प्रबंधन प्रक्रिया (एलएमपी)  डाउनलोड
10 रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र ट्रेड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (एसआरसीटीआईपी) व्यापार सुविधा कम्पोनेन्ट आदिवासी जनता योजना फ्रेमवर्क (आईपीपीएफ)  डाउनलोड