Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कार्यविधि
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५  डाउनलोड
2 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६  डाउनलोड
3 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्वन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९  डाउनलोड
4 औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९  डाउनलोड
5 स्तरोन्मुख उद्यम प्रवर्द्यन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९  डाउनलोड
6 कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९  डाउनलोड
7 औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संसोधन)  डाउनलोड
8 उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७७  डाउनलोड
9 लघु ,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि,२०७७  डाउनलोड
10 उत्पादनशील उद्योगका लागि विदेशी श्रमिक ल्याउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  डाउनलोड