Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नीति
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को उद्योग क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति तथा कार्यक्रम।  डाउनलोड
2 राष्ट्रिय वौष्ट्रिक सम्पत्ति नीति, २०७३  डाउनलोड
3 राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४  डाउनलोड
4 वाणिज्य नीति, २०७२  डाउनलोड
5 नेपालको सविधानमा भएको उद्योग सम्बन्धी नीति  डाउनलोड
6 विदेशी लगानी नीति, २०७१  डाउनलोड
7 आपूर्ति नीति, २०६९  डाउनलोड
8 औद्योगिक नीति, २०६७  डाउनलोड