Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नीति
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८० ( मस्यौदा)  डाउनलोड
2 राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०७९ ( मस्यौदा)  डाउनलोड
3 Work Plan of Trade Logistics Policy, 2079  डाउनलोड
4 व्यापार लजिष्टिक्स नीति, २०७९ (अनौपचारिक अङ्ग्रेजी अनुवाद)  डाउनलोड
5 व्यापार लजिष्टिक्स नीति, २०७९  डाउनलोड
6 नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को उद्योग क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति तथा कार्यक्रम।  डाउनलोड
7 राष्ट्रिय वौष्ट्रिक सम्पत्ति नीति, २०७३  डाउनलोड
8 राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४  डाउनलोड
9 वाणिज्य नीति, २०७२  डाउनलोड
10 नेपालको सविधानमा भएको उद्योग सम्बन्धी नीति  डाउनलोड