Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नीति
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 विदेशी लगानी नीति, २०७१  डाउनलोड
2 औद्योगिक नीति, २०६७  डाउनलोड
3 आपूर्ति नीति, २०६९  डाउनलोड
4 वाणिज्य नीति, २०७२  डाउनलोड
5 नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योग क्षेत्रको नीति  डाउनलोड
6 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य ।  डाउनलोड
7 नेपालको सविधानमा उद्योग नीति  डाउनलोड
8 औद्योगिक नीति, २०६७  डाउनलोड
9 राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४  डाउनलोड