Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अन्य
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 आ.ब. 2076/077 को नीति कार्यक्रम र बजेटको अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण ।  डाउनलोड
2 आ.ब. 2076/077 को नीति कार्यक्रम र बजेटको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण ।  डाउनलोड
3 २०७६ सालको बैशाख देखि असार मसान्तसम्मको त्रैमामासिक अध्यावधिक विवरण  डाउनलोड
4 2076 असार महिनाको सूचनाको हक सम्बन्धी वितीय प्रगति प्रतिवेदन ।  डाउनलोड
5 सूचनाको हक सम्बन्धी 2076 सालको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  डाउनलोड
6 2076 जेष्ठ महिनाको सूचनाको हक सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन  डाउनलोड
7 २०७६ वैशाख महिनाको सूचनाको हक सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन  डाउनलोड
8 "सूचनाको हक सम्बन्धी तेश्रो त्रैमासिक विवरण"  डाउनलोड
9 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ आ. व. २०७४।७५ को वार्षिक सम्पादन गरिएको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
10 सम्झौता  डाउनलोड