Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
ऐन
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 प्राइभेट र्फम रजिष्ट्र्शेन ऐन, २०१४  डाउनलोड
2 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३  डाउनलोड
3 खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन,२०४२  डाउनलोड
4 नेपाल गुण्स्तर(प्रमाण- चिन्ह) ऐन,२०३७  डाउनलोड
5 स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन,२०२५  डाउनलोड