Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अनुगमन
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एकीकृत अनुगमन फाराम खण्ड (क)  डाउनलोड
2 विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२  डाउनलोड
3 सुगम ग्याँस उद्योग प्रा.लि.ले फूटरिङ्ग परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्  डाउनलोड
4 जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको संचालन एवम् व्यवस्थापन सुधार  डाउनलोड
5 उद्योगहरुभा वातावयण प्रववधध सम्फन्धी अनुगभन प्रधतवेदन  डाउनलोड
6 उद्योगहरुमा वातावरण प्रविधि सम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन।  डाउनलोड