Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अनुगमन
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२  डाउनलोड
2 सुगम ग्याँस उद्योग प्रा.लि.ले फूटरिङ्ग परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्  डाउनलोड
3 जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको संचालन एवम् व्यवस्थापन सुधार  डाउनलोड
4 उद्योगहरुभा वातावयण प्रववधध सम्फन्धी अनुगभन प्रधतवेदन  डाउनलोड
5 उद्योगहरुमा वातावरण प्रविधि सम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन।  डाउनलोड