Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक ग्राम
औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु।
2020-12-25

औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु।