Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
निर्देशिका
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७  डाउनलोड
2 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७  डाउनलोड
3 उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी निर्देशिका ,२०७७  डाउनलोड
4 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० तेश्रो संशोधन २०७५  डाउनलोड
5 गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्‍चालन निर्देशिका,२०७०  डाउनलोड
6 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
7 प्रविधि विकास कोष निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
8 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड