Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
परिपत्र
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 प्राविधक परीक्षण परामर्स सम्बन्धमा  डाउनलोड
2 प्राविधिक परीक्षण परामर्स सम्बन्धमा  डाउनलोड
3 जनस्वास्थ्य सम्बन्धित अनाधकृत सूचना तथा जानकारी प्रकाशन सम्बन्धित परिपत्र  डाउनलोड
4 राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा निति, २०७८ आवश्यक राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
5 विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिष्द्को पाँचौ बैठकको निर्णय सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
6 नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा  डाउनलोड
7 सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
8 निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा।  डाउनलोड